Category Archives: SQL

PostgreSQL – ściągawka

1. Zalogowanie jako użytkownik postgres
sudo su postgres
psql

2. Dodanie nowego użytkownika
CREATE USER nazwa_użytkownika;

3. Zmiana uprawnień dostępu
ALTER ROLE nazwa_użytkownika SUPERUSER CREATEDB CREATEROLE REPLICATION;

https://help.ubuntu.com/community/PostgreSQL

4. psql (jeśli baza o nazwie użytkownika jeszcze nie istnieje)
psql -d template1

Restart serwera PostgreSQL
pg_ctl restart -D/Library/PostgreSQL/9.2/data (OS X)
sudo service postgresql restart (Ubuntu)

5. w pliku pg_hba.conf
/etc/postgresql/9.2/main/pg_hba.conf (Ubuntu)
uprawnienia dla połączeń do bazy danych, bez konieczności podawania hasła
md5 -> trust

# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local all all trust
# IPv4 local connections:
host all all 127.0.0.1/32 trust
# IPv6 local connections:
host all all ::1/128 trust

6. Ustawienie hasła

ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'postgres';

Reklamy