Category Archives: LaTeX

Szablony dokumentów LaTeX-a i XeLaTeX-a z polskimi znakami w UTF-8

W trakcie nauki LaTeX-a (XeLaTeX-a) z czasem zacząłem zmieniać swoje szablony. Poniżej znajdują się dwa bazowe szablony, które używam dla dokumentów LaTeX-a i XeLaTeX-a. Zwracam uwagę na to, że same dokumenty muszą być zapisane w kodowaniu UTF-8 — w przeciwnym wypadku paczki utf8 z LaTeX-a i xunicode z XeLaTeX-a zwrócą błąd.

Szablon dokumentu LaTeX-a

\documentclass[11pt]{article}

\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[polish]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{lmodern}
\selectlanguage{polish}

\begin{document}
Zażółć gęślą jaźń.
\end{document}

Szablon dokumentu XeLaTeX-a


\documentclass[11pt]{article}

\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[polish]{babel}

\usepackage{xunicode}
\usepackage{xltxtra}

\usepackage{fontspec}
\setmainfont{Times New Roman}

\begin{document}
Zażółć gęślą jaźń.
\end{document}
Reklamy

Kolorowanie składni kodu programu w dokumentach LaTeX-a

Za pomocą polecenia easy_install pygments instalujemy Pygments.
Po instalacji w konsoli powinno być dostępne polecenie pygmentize.

Przygotowanie dokumentu składa się z 3 kroków:

 1. Wygenerowanie stylu:
  pygmentize -S default -f latex > style.tex
 2. Wygenerowanie dokumentu:
  pygmentize -f latex -o highlighted.tex nazwa_pliku_źródłowego
 3. Włączenie wygenerowanych plików do głównego dokumentu
  \documentclass[11pt]{article}
  \usepackage{color}
  \usepackage{fancyvrb}
  
  \input{style}
  
  \begin{document}
  \input{highlighted}
  \end{document}
  

I już możemy się cieszyć z ładnie wyglądającego kodu programu w naszym dokumencie 😉

Pomocnicze linie w dokumencie LaTeX-a

Bardzo często podczas edycji dokumentów zawierających długie wzory matematyczne zdarza mi się, że wzory w wygenerowanym pliku PDF po prostu wyjeżdżają poza margines. Podczas wywoływania komendy pdflatex lub innej przetwarzającej kod LaTeX-a w konsoli zobaczymy ostrzeżenia typu:
Overfull \hbox (168.68063pt too wide) in paragraph at lines 524--524
Pewną wizualną pomocą w tej kwestii może okazać dołożenie pomocniczych linii do dokumentu, które będą pokazywać granicę tekstu z marginesami, dolnę granicę nagłówka czy górną granicę stopki.

Instalacja dla Ubuntu:
Ze strony CTAN pobieramy pakiet geometry. Rozpakowujemy i generujemy plik geometry.sty (komenda latex geometry.ins), który następnie kopiujemy do katalogu /usr/share/texmf-texlive/tex/latex/geometry.

W dokumencie LaTeX-a dodajemy następującą linijkę:

\usepackage[showframe,pass]{geometry}