Category Archives: Apache2

VirtualHost

Podczas tworzenia stron www efekty naszych prac lokalnie oglądamy na http://localhost. Różnice z reguły dotyczą portów na których uruchomiony jest lokalny serwer, np. apache2 pracuje standardowo na porcie 80, Ruby on Rails na porcie 3000, a sinatra – 4567.

Podczas ostatnich testów z frameworkiem Zend, grzebiąc w plikach konfiguracyjnych apache2 natrafiłem na /etc/apache2/sites-available/default zastanowiła mnie możliwość ustawienia własnego ‚wirtualnego’ hostu, który byłby dostępny lokalnie np. pod adresem http://zend. We wspomnianym pliku pierwsze co rzuciło mi się w oczy to tag: <VirtualHost *:80>

Kolejnym krokiem było zapoznanie się z dokumentacją na: http://httpd.apache.org/docs/2.0/vhosts/examples.html

Ustawienie wirtualnego hostu wymaga dwóch edycji:

 1. W pliku /etc/apache2/sites-available/default dodajemy
  	<VirtualHost zend:80>
  		DocumentRoot /sciezka/do/projektu/zend/public
  		ServerName zend
  	</VirtualHost>
  	
 2. W pliku /etc/hosts dodajemy linijkę np.
  	127.0.1.2		zend
  	

Tym sposobem w prosty sposób możemy testować lokalnie różne frameworki pod dowolnie wybranymi nazwami wirtualnych hostów.

Reklamy

Apache2 na Ubuntu – konfiguracja

LAMP – Ubuntu

Modyfikacja pliku php5.conf z folderu: /etc/apache2/mods-available

<IfModule mod_php5.c>
  <FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
	SetHandler application/x-httpd-php
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\.phps$">
	SetHandler application/x-httpd-php-source
  </FilesMatch>
  # To re-enable php in user directories comment the following lines
  # (from <IfModule ...> to </IfModule>.) Do NOT set it to On as it
  # prevents .htaccess files from disabling it.
  #<IfModule mod_userdir.c>
  #  <Directory /home/*/public_html>
  #    php_admin_value engine Off
  #  </Directory>
  #</IfModule>
</IfModule>

Ustawienie praw dostępu do plików poprzez plik .htaccess

<Directory /home/user/public_html>
 Order Allow,Deny
 Allow from all
</Directory>

Ustawienie praw dostępu do plików:

sudo chown -R www-data:www-data /home/user/public_html
sudo chmod -R g+rw /home/user/public_html

Katalog public_html

sudo a2enmod userdir
sudo service apache2 restart

Apache:
http://webdevanyday.wordpress.com/2008/08/18/could-not-reliably-determine-the-servers-fully-qualified-domain-name/