Finding Let’s Encrypt account ID in cert-manager

If you want to find Let’s Encrypt account ID used by cert-manager, then you need to display all configured issuers or cluster issuers. To do that, execute:

kubectl describe clusterissuers --all-namespaces
kubectl describe issuers --all-namespaces

Look for section:

Status:
 Acme:
  Uri: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct/xxxxxxxx
Reklamy

Google OAuth 2.0 authentication in Phoenix

Let’s create new Phoenix application:

mix phoenix.new app

Dependencies

We are going to use oauth2 library in our application. First we need to update our dependencies in mix.exs file:

# mix.exs
defmodule App.Mixfile do
 # ...
 def application do
  [mod: {App, []},
   applications: [:phoenix, :phoenix_html, :cowboy, :logger,
          :phoenix_ecto, :postgrex, :oauth2]]
 end
 # ...
 defp deps do
  [{:phoenix, "~> 1.0.2"},
   {:phoenix_ecto, "~> 1.1"},
   {:postgrex, ">= 0.0.0"},
   {:phoenix_html, "~> 2.1"},
   {:phoenix_live_reload, "~> 1.0", only: :dev},
   {:cowboy, "~> 1.0"},
   {:oauth2, "~> 0.3"}
  ]
 end
end

Then we update dependencies with:

mix deps.get

Routes

Now we are good with dependencies, so it’s time to add routes:

# web/router.ex
defmodule App.Router do
 # ...
 scope "/auth", App do
  pipe_through :browser # Use the default browser stack

  get "/:provider", AuthController, :index
  get "/:provider/callback", AuthController, :callback
 end
 # ...
end

AuthController

Next thing is to implement AuthController

# web/controllers/auth_controller.ex
defmodule App.AuthController do
 use App.Web, :controller

 def index(conn, %{"provider" => provider}) do
  redirect conn, external: authorize_url!(provider)
 end

 def callback(conn, %{"provider" => provider, "code" => code}) do
  token = get_token!(provider, code)
  user = get_user!(provider, token)

  conn
  |> put_session(:current_user, user)
  |> put_session(:access_token, token.access_token)
  |> redirect(to: "/")
 end

 defp authorize_url!("google") do
  Google.authorize_url!(scope: "email profile")
 end

 defp authorize_url!(_) do
  raise "No matching provider available"
 end

 defp get_token!("google", code) do
  Google.get_token!(code: code)
 end

 defp get_token!(_, _) do
  raise "No matching provider available"
 end

 defp get_user!("google", token) do
  user_url = "https://www.googleapis.com/plus/v1/people/me/openIdConnect"
  OAuth2.AccessToken.get!(token, user_url)
 end
end

Authentication strategy

Last thing to implement is Google module

# web/oauth/google.ex
defmodule Google do
 use OAuth2.Strategy

 alias OAuth2.Strategy.AuthCode

 def client do
  OAuth2.Client.new([
   strategy: __MODULE__,
   client_id: System.get_env("CLIENT_ID"),
   client_secret: System.get_env("CLIENT_SECRET"),
   redirect_uri: System.get_env("REDIRECT_URI"),
   site: "https://accounts.google.com",
   authorize_url: "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
   token_url: "https://accounts.google.com/o/oauth2/token"
  ])
 end

 def authorize_url!(params \\ []) do
  OAuth2.Client.authorize_url!(client(), params)
 end

 def get_token!(params \\ [], headers \\ []) do
  OAuth2.Client.get_token!(client(), params, headers)
 end

 # strategy callbacks

 def authorize_url(client, params) do
  AuthCode.authorize_url(client, params)
 end

 def get_token(client, params, headers) do
  client
  |> put_header("Accept", "application/json")
  |> AuthCode.get_token(params, headers)
 end
end

Basically we finished implementing authentication but we see no difference in our application. At least let’s add button and display information after we are logged.

Let’s start from replacing content from web/templates/page/index.html.eex with:

<!-- web/templates/page/index.html.eex -->
<%= if @current_user do %>
 <h2>Welcome, <%= @current_user["name"] %>!</h2>
<% else %>
 <%= link to: auth_path(@conn, :index, "google"), class: "btn btn-primary" do %>
  Sign in with Google
 <% end %>
<% end %>

Last changes we introduce in PageController

# web/controllers/page_controller.ex
defmodule App.PageController do
 use App.Web, :controller

 def index(conn, _params) do
  conn
  |> assign(:current_user, get_session(conn, :current_user))
  |> render "index.html"
 end
end

Result

Before authentication we should see:

before_authentication

and after:

after_authentication

Resources

In implementing Google OAuth 2.0 authentication I found helpful source code from repositories:

Wspomnienia z Craft Conf 2015

23-24 kwietnia miałem okazję być na Craft Conf 2015 w Budapeszcie. Konferencja została zorganizowana w Várkert Bazar. Miejsce okazało się strzałem w dziesiątkę – przestronne, w uroczym otoczeniu.

Prezentacje zostały podzielone na 4 ścieżki. Dla mnie największą atrakcją był Garage – świetny pomysł na wykorzystanie parkingu podziemnego. Jeśli chodzi o same prezentacje, to mam kilka ulubionych, na których byłem:

 • Dan North, Jessica Kerr, Keynote: Complexity is Outside the Code
  http://www.ustream.tv/recorded/61439914
  Bardzo dobra prezentacja rozpoczynająca konferencję. Dan i Jessica przedstawili złożoność analizując jej dwa obszary: techniczny i ludzki. W części dotyczącej technologii poruszyli rozwój architektury systemów informatycznych i problemy z nimi związane. Następnie przeszli przez codzienne życie programisty – jak wiele rzeczy trzeba przyswoić i jak wygląda proces zdobywania wiedzy. Jeśli chodzi o część związaną z ludźmi, to trzeba pamiętać, że projekt to praca zespołowa – każdy ma inne umiejętności, które mogą być cenne dla zespołu.
 • Katherine Daniels, Devops for Everyone
  Katherine podczas swojej prezentacji opowiedziała o tym jak wygląda praca w Etsy. Spośród stosowanych praktyk bardzo spodobały mi się:„We’re all in charge of devops” oraz Engineering Mixers, czyli spotkania programistów z różnych działów służące lepszemu poznaniu się i wymianie wiedzy.
 • Alf Rehn, Closing Keynote: How To Save Innovation From Itself
  http://www.ustream.tv/recorded/61452853
  Świetna prezentacja! Alf opowiedział o złudzeniu innowacji. Kalifornia przeżywa jedną z większych suszy w historii, ale i tak wiele firm/przedsięwzięć z Doliny Krzemowej skupia się na rozwiązywaniu nieistniejących problemów – „Fuck water. Fuck nature. Gimme my kitty”.
 • Neha Narula, Splitting and Replicating Data For Fast Transactions – Don’t Give Up On Serializability Just Yet!
  http://www.ustream.tv/recorded/61479586
  Bardzo ciekawa prezentacja związana z transakcjami w rozproszonych bazach danych.
 • Tammer Saleh, Microservice AntiPatterns
  http://www.ustream.tv/recorded/61486500
  Dobra prezentacja. Wiele przydatnych wskazówek.
 • Jessica Kerr, Contracts and Clojure: The Best-Yet Compromise Between Types and Tests
  http://www.ustream.tv/recorded/61488888

Authentication with omniauth-github in Rails

Authenticating with 3rd party services is widely used on many websites. You can log with Facebook, Google Account or other depending on website. For some of my Rails projects I need authentication with GitHub.

First, we start with adding omniauth (Rack framework for authentication) and omniauth-github (OmniAuth strategy for GitHub) to Gemfile.

gem 'omniauth', '~> 1.2.2'
gem 'omniauth-github', '~> 1.1.2'

Second, we create config/initializers/omniauth.rb

Rails.application.config.middleware.use OmniAuth::Builder do
 provider :github, ENV.fetch('GITHUB_CLIENT_ID'), ENV.fetch('GITHUB_CLIENT_SECRET')
end

As you can see I pass environment variables GITHUB_CLIENT_ID and GITHUB_CLIENT_SECRET to GitHub provider. Feel free to do it in your preferred way.

Here comes third step, it’s necessary to provide mentioned environment variables. On https://github.com/settings/applications/new we register a new OAuth application.

For development purposes we can set:

Sequence of requests between application and GitHub is following:

authentication

To routes.rb we add to two lines:

 get '/login' => redirect('/auth/github')
 get '/auth/:provider/callback', to: 'sessions#create'

Then we create app/controllers/sessions_controller.rb and we add following code:

class SessionsController < ApplicationController
 def create
  user = User.find_or_create_by(user_attributes)

  session[:user_id] = user.id
  redirect_to(root_path)
 end

 private

 def user_attributes
  {
   provider: auth['provider'],
   username: auth['info']['nickname']
  }
 end

 def auth
  request.env['omniauth.auth']
 end
end

This is basic template I use for my projects. Sometimes I extract more information from request.env['omniauth.auth'] and store in database.

More info in documentation:

Review: „Web Development with Node and Express”

cover

Node book done well

Web Development with Node and Express is the third book I’ve read about Node since 2012. Last two books were mediocre and I had quite high expectations this time.

The core of this book is building fictional website for Meadowlark Travel, a company offering services for people visiting the great state of Oregon. First two chapters cover basics about Express and Node, then in third chapter starts development of Meadowlark Travel web application. I started project from scratch and I was adding features according with material presented in consecutive chapters. I was typing most of the JS code provided in book. This way I run into some issues with typos but I had also some problems with newer versions of libraries used in book. I’m familiar with managing dependencies in Node, so I figured out which libraries I needed to downgrade. Book may contain some typos so be watchful and check errata.

At first order of chapters seemed to me a little bit chaotic, but after reading all of them they are good chunks of bigger picture. Chapters: 4 & 5 introduce good practices like version control system & quality assurance. Later, chapter after chapter, are introduced other topics like: template engine (handlebars), cookies, sessions, middleware, sending email, REST API and many more. It’s worth noting that most of the topics appears in daily work.

To sum up, Ethan Brown did good job in writing Web Development with Node and Express. He covered many topics & provided solutions to real-life developer’s problems.

 

My rating:

Product page: http://shop.oreilly.com/product/0636920032977.do

I review for the O'Reilly Blogger Review Program

Review: „JavaScript & jQuery: The Missing Manual”

cover

Manual for beginners

JavaScript & jQuery: The Missing Manual consists of 17 chapters (+ appendix).

First part skims the surface of JavaScript – it is gentle introduction to programming in JS. I really like author’s explanations and visualisations of simple concepts like: variable, statements, conditions, loops.

Afters basics of JavaScript journey with jQuery begins. After introductory material there are real-life examples of jQuery usage: photo galleries, navigations, forms with user friendly validations and some more.

The book is quite verbose and if you’re familiar with a bit of JavaScript & jQuery then I recommend other books (e.g. JavaScript: The Definitive Guide). If you’re taking first steps in web development and you want to start with programming in JavaScript, that’s the book for you.

My rating:

Product page: http://shop.oreilly.com/product/0636920032663.do

I review for the O'Reilly Blogger Review Program

Review: „Learning jQuery Deferreds”

cover

Promising Deferreds

Learning jQuery Deferreds is another book related to JavaScript I read from O’Reilly Reader Review Program.

At first I was struggling to grasp the idea how jQuery Deferreds work but explanations provided by author helped me understand this.

I solved some of challenges in Chapter 3. It’s nice that they tackle many different problems in different contexts but I didn’t find them very engaging.

In general it’s good to get familiar with idea of deferreds and this book is good with explaining with that concept.

My rating:

Product page: http://shop.oreilly.com/product/0636920030508.do

I review for the O'Reilly Blogger Review Program

Ruby 2.2.0, Ruby on Rails 4.2.0 — instalacja na Ubuntu 14.04

Na początek instalujemy potrzebne biblioteki i narzędzia do skompilowania Rubiego i gemów domyślnie będących w zależnościach Railsów.

sudo apt-get install build-essential bison openssl libreadline6 libreadline6-dev curl git git-core zlib1g zlib1g-dev libssl-dev libyaml-dev libsqlite3-0 libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt-dev autoconf libc6-dev ncurses-dev automake libtool nodejs

W przypadku korzystania z gemu ‚pg’ warto doinstalować:
sudo apt-get install libpq-dev

Na stronie: https://rvm.io/rvm/install za pomocą polecenia:

curl -L https://get.rvm.io | bash -s stable --ruby

instalujemy RVM (Ruby Version Manager) oraz najnowszą wersję Rubiego.

Następnie do pliku .bashrc w katalogu domowym dodajemy następujące linijki:

[[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && source "$HOME/.rvm/scripts/rvm"
export PATH="$PATH:$HOME/.rvm/bin"

W terminalu wczytujemy zmieniony .bashrc za pomocą polecenia source ~/.bashrc.

Teraz opcjonalnie możemy stworzyć plik .gemrc w katalogu domowym i dodać:

gem: --no-ri --no-rdoc

Dzięki temu przy instalacji gemów nie będzie generowana dokumentacja.

Poleceniem:

rvm use 2.2.0 --default

wskazujemy, że domyślnie chcemy korzystać z Rubiego 2.2.0.

Zaktualizujmy narzędzie gem do najnowszej wersji:

gem update --system

Warto zainstalować jeszcze Bundlera:

gem install bundler

Do zainstalowania pozostały jeszcze Railsy, co robimy poleceniem:

gem install rails

Po instalacji tworzymy testowy projekt, aby sprawdzić poprawność działania.

rails new projekt
cd projekt
rails server

Wchodzimy na stronę: http://localhost:3000, aby zobaczyć działającą aplikację.

Review: „JavaScript: The Good Parts”

cover

Learn how to use the good parts of JavaScript

Javascript: The Good Parts is another book related to JavaScript I read from O’Reilly Reader Review Program.

After more than 1 year of experience I tackled many problems covered in this book. Author did a good job to point out good & bad parts of JavaScript. Book as a whole is great overview of JavaScript as a programming language — after introductory chapter, author covers: grammar (with nice railroad diagrams :-)), objects, functions (with important topics like: callback, closure, scope), array, regular expressions, style and more.

I have to admit that I browsed Chapter 8 because it is documentation with some examples for methods.

Actually after all those chapters, the most intriguing are appendices: A (Awful Parts), B (Bad Parts). Most of them I am already familiar with, but it is good to be reminded.

After longer experience with JavaScript, this book is nice overview.

So if you need more thorough book about JavaScript, I recommend you JavaScript: The Definitive Guide, http://shop.oreilly.com/product/9780596805531.do

My rating:

Product page: http://shop.oreilly.com/product/9780596517748.do

I review for the O'Reilly Blogger Review Program

Review: „JavaScript Design Patterns”

cover

Patterns in JavaScript developer’s life

I read several books about JavaScript, many articles. This time I decided to go through Javascript Design Patterns.

Books consists of 2 „parts”. First 6 chapters are mostly introductory. They are answers for following question: what is design pattern? when should I use patterns? what is good structure of design pattern? when and how should I write my own patterns? what can I learn from anti-patterns? Then, there is part about design patterns. I really like Addy’s approach in book:  every pattern has diagram (to visualize concept), code (to see real implementation), more examples (when pattern has some „flavours”), references (to read more), discussion (about advantages and disadvantages).

Especially I like chapter about MV* patterns. It gave me more insights about structuring JavaScript applications.

If you are writing a lot of code in JavaScript/CoffeeScript, I recommend this book to you.

My rating:

Product page: http://shop.oreilly.com/product/0636920025832.do

I review for the O'Reilly Blogger Review Program